Problemets omfang

FAO estimerer at ca. 1/3 del af den globale fødevareproduktion går til spilde og at der globalt set bliver brugt 1.4 millioner hektarer på at producere mad, der forbliver ubrugt, hvilket er intet mindre end 30 % af den globale landbrugsjord. Samtidig vurderer EU at mængden af madspild i EU vil stige, såfremt ingen handling tages, hvilket hovedsageligt tilskrives befolkningstilvækst og øget velstand.

Danmark har den ikke flatterende rekord i affaldsproduktion, hvilket gør det til et oplagt sted at sætte ind på nationalt plan. Et forsigtigt estimat peger på at de danske husholdninger har reduceret mængden af madspild med 25 % på fem år* – så der er mulighed og rum til forbedring.

Miljøstyrelsen estimerer det årlige madspild i Danmark til at udgøre over 700.000 tons. Her står husholdningerne for 36 %, detailhandlen for 23 %, fødevareindustrien for 19 %, primærproduktionen for 14 %, og de resterende 8 % deler hhv. institutioner og storkøkkener samt hoteller og restauranter ligeligt mellem sig.

*) Et estimat fra Landbrug & Fødevarer anslog, at hver dansker smed mellem 60-65 kg mad ud årligt i 2006. Estimatet var bl.a. baseret på Miljøstyrelsens affaldsstatistik. En mere præcis beregning blev dog foretaget for Miljøstyrelsen i 2012 og den viste, at danskernes madspild var 47 kg pr. person om året. Meget tyder altså på en forbedring – måske helt op til 25 % reduktion – i forbrugernes madspild målt i mængde. Det skal dog bemærkes, at madspildsberegninger typisk er udtryk for estimater og dermed behæftet med stor usikkerhed. Alle tal vedr. madspild er endvidere generelt behæftet med stor usikkerhed, da det reelt kræver grundige optællinger af samtlige danske husholdningers affald, hvis man ønsker at kende det præcise omfang, og dette sker ikke. Se Landbrug & Fødevarers rapport her: http://bit.ly/2oUdouv